ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตเครื่องมือตรวจจับมลพิษจากวัสดุที่มีหมู่ฟังชันก์เฉพาะ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.ศุภกิจ อาชีวะวานิช
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร. ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่ , ผศ.ดร. สุธาสินี กิตยาการ
คำสำคัญ three-dimensionally ordered macroporous material;functionalized silica;sensor;polynitro compounds;metal organic framework;fluorescence;X-ray diffraction;fluorescence quenching;nitroaromatic compound;TiO2;Three-dimension structure;Thin film;explosive gas;gas sensing
หน่วยงาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การปนเปื้อนของสารเคมี และมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการพัฒนากระบวนการตรวจวัดและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดสารเคมีปริมาณน้อยในรูปสารละลายหรือไอระเหยที่มีความถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว งานวิจัยนี้ได้พัฒนาวัสดุใหม่เพื่อตรวจวัดสารพิษกลุ่มไนโตรได้สองวัสดุ และสร้างนวัตกรรมต้นแบบเพื่อวัดแก๊สแอมโมเนียได้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง