ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง คุณค่าทางเศรษฐกิจบนฐานชีวภาพของสัตว์ทะเลบนหาดทราย บริเวณหาดบางแสน- วอนนภา จังหวัดชลบุรี (สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา
เจ้าของผลงานร่วม รศ. ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร , ดร.ขวัญเรือน ศรีนุ้ย , นิสากร วิเวกวินย์
คำสำคัญ หาดทราย;บางแสน-วอนภา;ชลบุรี;ฤดูกาล;ความหลากหลายทางชีวภาพ;ประชาคมแบคทีเรียทะเล;แพลงก์ตอนพืช;แพลงก์ตอนสัตว์;ดีเอ็นเอ;หอยเสียบ;หอยตลับ;สัตว์ทะเลหน้าดิน
หน่วยงาน สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการคุณค่าทางเศรษฐกิจบนฐานชีวภาพของสัตว์ทะเลบนหาดทราย บริเวณหาดบางแสน- วอนนภา จังหวัดชลบุรี ได้ฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรชีวภาพ ของจุลินทรีย์ แพลงก์ตอน สัตว์หน้าดินกลุ่มหอยเสียบ หอยตลับ เพรียงทราย ไส้เดือนทะเล และลูกปูม้า มีความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากผลงานวิจัย(Outcome) ได้องค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง