ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมและฤทธิ์ทางชีวภาพของลำไยเถาพืชถิ่นเดียวของไทย เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม
เจ้าของผลงานร่วม ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ , ผศ.ดร.อนุรักษ์ โพธิ์เอี่ยม
คำสำคัญ ความหลากหลายทางพันธุกรรม;เครื่องหมายโมเลกุล;ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส;ฤทธิ์ทางชีวภาพ
หน่วยงาน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ลำไยเถามีการปลูกกระจายอยู่ทั้งบนฝั่งและเกาะในจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากลำไยต้นทั้งลักษณะทางสัณฐานวิทยาและพันธุกรรม จึงควรมีการตั้งเป็นระดับสปีชีส์ และพบสารสำคัญชนิด pyrogallol และ 2,4-di-tert-butyl-phenol จากสารสกัดจากเมล็ดทั้งลำไยเถาและอีดอสูงที่สอดคล้องกับการแสดงฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสและฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย โดยเนื้อผลของลำไยเถามีปริมาณ Fructose และ Glucose สูงกว่าในลำไยต้นสายพันธุ์อีดอ โดยลำไยเถามีแนวโน้มเพิ่มมูลค่าได้ เช่น ส่งเสริมการปลูกเป็นไม้ประดับ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์