ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การกระจายตัว ความหลากหลาย และความสามารถในการผลิตสารชีวผลิตภัณฑ์ของเชื้อราเอนโดไฟท์จากพืชในระบบนิเวศป่าชายเลนไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม
เจ้าของผลงานร่วม ดร. คฑาวุธ โสภาลุน , ดร. วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์ , ดร. อัญลักษณ์ วชิรไชยการ
คำสำคัญ ป่าชายเลน;เอนโดไฟท์;เชื้อก่อโรค;เอมส์เทส;เอนไซม์
หน่วยงาน าควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ระบบนิเวศป่าชายเลนไทยเป็นระบบนิเวศที่จำเพาะ และจากความหลากหลายของพืช ทำให้เป็นแหล่งอาศัยของจุลินทรีย์เป็นจำนวนมากและหลากหลายชนิดรวมไปถึงจุลินทรีย์เอนโดไฟท์หรือจุลินทรีย์ที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อเจ้าบ้านงานวิจัยนี้จึงสนใจในการแยกเชื้อราเอนโดไฟท์ที่อยู่ในพิชในป่าชายเลนที่น่าจะมีความหลากหลายของจุลินทรีย์รวมถึงราเอนโดไฟท์ด้วย และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเอนโดไฟท์และพืชเจ้าบ้านและแหล่งอาศัย รวมทั้งศึกษาสารออกฤทธิ์ชีวภาพที่อาจมีฤทธิ์ในทางการรักษาโรคเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ การเกษตรและอื่นๆ ผลการศึกษาสามารถแยกราเอนโดไฟท์จากพืชป่าชายเลนที่มีความหลากหลายและกระจายตัวสูงที่และมีประสิทธิภาพในการสร้างสารชีวผลิตภัณฑ์ที่ต้านทานเชื้อก่อโรคพืช และสามารถผลิตเอนไซม์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมได้เช่นเพคติเนส ไลเปส outcome เกิดองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของราเอนโดไฟท์จากพืชในป่าชายเลน คัดเลือกราเอนโดไฟท์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อหาวิธีสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีและฤทธิ์ในทางยาต่างๆ เช่นการต้านมะเร็ง หรือการผลิตเอนไซม์ เพื่อลดการใช้สารเคมีและการนำเข้าของยาหรือเอนไซม์ที่มีราคาแพงและอาจมีผลข้างเคียงอาจก่อให้เกิดการแพ้ได้
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง