ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แมงกะพรุนกล่องในน่านน้ำไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.พญ.นวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ
เจ้าของผลงานร่วม ดร.ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล
คำสำคัญ แมงกะพรุนกล่อง;วงจรชีวิต;การจำแนกสปีชีส์;ชีวเคมีของพิษ;การตรวจคัดกรอง
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย แผนการดำเนินการวิจัยในแผนบูรณาการชุดแมงกะพรุนกล่องในน่านน้ำไทยเกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงาน หลายความเชี่ยวชาญ โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการป้องกันและลดอุบัติการณ์บาดเจ็บและเสียชีวิตจากพิษแมงกะพรุนกล่อง แผนงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้เร่งด่วนเพื่อให้ทราบถึงชนิด การแพร่ กระจาย วงจรชีวิต ฤดูกาล และพิษของแมงกะพรุนกล่องที่พบในน่านน้ำไทย และพัฒนาวิธีการตรวจคัดกรองและชุด ตรวจเพื่อช่วยจำแนกชนิด/สปีชีส์ของแมงกะพรุนกล่องให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง