ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการระบาดของโรคและแมลงศัตรูในสวนมะม่วงและแนวทางในการจัดการ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. ปริญญา จันทรศรี
เจ้าของผลงานร่วม ดร.บาจรีย์ ฉัตรทอง , ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน , ดร. วิลาวัลย์ คำปวน , ดร.อารีรัตน์ ตรงรัศมีทอง
คำสำคัญ มะม่วง;การผลิต;แมลงศัตรู;โรค;ความผิดปกติทางสรีรวิทยา;แมลงผสมเกสร;การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการเกิดโรค ความผิดปกติทางสรีรวิทยา และการระบาดของแมลงศัตรู ตลอดจนปริมาณของแมลงผสมเกสรในสวนมะม่วงเพื่อการส่งออก ในพื้นที่ทำการวิจัยในภูมิภาคต่างๆ เก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจวัด เพื่อหาแนวทางการจัดการสวนกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละปี โดยการถอดบทเรียนการจัดการสวนมะม่วงที่เหมาะสมจากผลลัพธ์ของการวิจัยและองค์ความรู้ของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จกับการรับมือจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง