ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การลดภาวะโลกร้อนโดยนำแผงเซลล์แสงอาทิตย์เชื่อมต่อกับแผงเซลล์เชื้อเพลิงในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบผสมผสาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. ปณิทัต หาสิน
เจ้าของผลงานร่วม ดร. ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล
คำสำคัญ ภาวะโลกร้อน;แผงเซลล์แสงอาทิตย์;แผงเซลล์เชื้อเพลิง;ขั้วไฟฟ้า;กราฟีน;ระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบผสมผสาน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการการลดภาวะโลกร้อนโดยนำแผงเซลล์แสงอาทิตย์เชื่อมต่อกับแผงเซลล์เชื้อเพลิงในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบผสมผสาน ทำการศึกษาและออกแบบขั้วแคโทดของวัสดุคอมโพสิตระหว่างพอลิไพรโรลและวัสดุคาร์บอนที่แกนกลางเป็นท่อนาโนคาร์บอนที่มีผนังหลายชั้นและมีแผ่นกราฟีนที่มีโครงสร้างเป็นริบบอนล้อมรอบในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงและทำการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาเนื้อผสมของโลหะ Pd และวัสดุกราฟีนเพื่อใช้เป็นขั้วไฟฟ้าด้านแอโนดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงใช้กรดฟอร์มิกโดยตรง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากผลงานวิจัย (Outcome) ได้ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงเคมีไฟฟ้าของวัสดุกราฟีนที่มีประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาที่ดี มีค่าการนำไฟฟ้าสูงและราคาถูกในการทำเป็นขั้วไฟฟ้าในเซลล์เชื้อเพลิงและเซลล์แสงอาทิตย์
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง