การลดภาวะโลกร้อนโดยนำแผงเซลล์แสงอาทิตย์เชื่อมต่อกับแผงเซลล์เชื้อเพลิงในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบผสมผสาน

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การลดภาวะโลกร้อนโดยนำแผงเซลล์แสงอาทิตย์เชื่อมต่อกับแผงเซลล์เชื้อเพลิงในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบผสมผสาน
เจ้าของผลงาน :  ดร. ปณิทัต หาสิน
เจ้าของผลงานร่วม :   ดร. ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล
คำสำคัญ :   ภาวะโลกร้อน, แผงเซลล์แสงอาทิตย์, แผงเซลล์เชื้อเพลิง, ขั้วไฟฟ้า, กราฟีน, ระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบผสมผสาน
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำอธิบาย :  โครงการการลดภาวะโลกร้อนโดยนำแผงเซลล์แสงอาทิตย์เชื่อมต่อกับแผงเซลล์เชื้อเพลิงในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบผสมผสาน ทำการศึกษาและออกแบบขั้วแคโทดของวัสดุคอมโพสิตระหว่างพอลิไพรโรลและวัสดุคาร์บอนที่แกนกลางเป็นท่อนาโนคาร์บอนที่มีผนังหลายชั้นและมีแผ่นกราฟีนที่มีโครงสร้างเป็นริบบอนล้อมรอบในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงและทำการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาเนื้อผสมของโลหะ Pd และวัสดุกราฟีนเพื่อใช้เป็นขั้วไฟฟ้าด้านแอโนดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงใช้กรดฟอร์มิกโดยตรง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากผลงานวิจัย (Outcome) ได้ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงเคมีไฟฟ้าของวัสดุกราฟีนที่มีประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาที่ดี มีค่าการนำไฟฟ้าสูงและราคาถูกในการทำเป็นขั้วไฟฟ้าในเซลล์เชื้อเพลิงและเซลล์แสงอาทิตย์
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 709, 710