ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชีววิทยา นิเวศวิทยาและการเพาะเลี้ยงกุ้งเคย Acetes สำหรับเป็นแนวทางพัฒนาศักยภาพในการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร
เจ้าของผลงานร่วม ดร.อมรรัตน์ กนกรุ่ง , ดร. กาญจนา หริ่มเพ็ง
คำสำคัญ กุ้งเคย;ชีววิทยา;นิเวศวิทยา;การเพาะเลี้ยง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยา และการเพาะเลี้ยงกุ้งเคย สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ พบว่า กุ้งเคย Acetes vulgaris Hansen, 1919 จากบริเวณลำคลองพังราด อ.แกลง จ.ระยอง เป็นชนิดพันธุ์ที่มีศักยภาพในการเพาะเลี้ยงเนื่องจาก มีขนาดใหญ่และพบชุกชุมมากกว่ากุ้งเคยชนิดอื่นๆ ความเค็มที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงกุ้งเคยชนิดนี้คือ 25 ส่วนในพันส่วน สามารถเลี้ยงกุ้งเคยโดยใช้อาหารสำเร็จรูปของลูกกุ้งทะเลวัยอ่อนได้ ส่วนความหนาแน่นที่ใช้เลี้ยงในบ่อทดลองขนาดเล็กคือ 30 ตัว/น้ำ 50 ลิตร
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง