ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการวิจัยและพัฒนาระบบลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากรถยนต์ที่ใช้เครื่องสันดาปภายใน โดยใช้เทคโนโลยีอิเล็กโทรไลซีสและการโปรแกรมแบบฝังตัวบนแผงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านโอบีดีโปรโตคอล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.บุญธง วสุริย์
เจ้าของผลงานร่วม อดิศักดิ์ จตุรพิรีย์ , วิศวะ สื่อสุวรรณ , วทัญญู มีศรีสุข , บัญชา หิรัญสิงห์ , จุฑาศินี พรพุทธศรี
คำสำคัญ เทคโนโลยีการโปก๊าซเรือนกระจก;เครื่องยนต์สันดาปภายใน;เทคโนโลยีอิเล็กโตรไลซีส;เทคโนโลยีการโปรแกรมแบบฝังตัว
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการวิจัยและพัฒนาระบบลดแก๊สเรือนกระจกที่เกิดจากรถยนต์ที่ใช้เครื่องสันดาปภายใน โดยใช้เทคโนโลยีอิเล็กโทรไลซีสและการโปรแกรมแบบฝังตัวบนแผงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านโอบีดีโปรโตคอล มีการพัฒนาสร้างต้นแบบ ประยุกต์ใช้จริง หาประสิทธิภาพจริง และถ่ายทอดเทคโนโลยี ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากผลงานวิจัย (Outcome) ได้ต้นแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำงานเพิ่มออกซิเจนเข้าไปในท่อไอเสีย 9.82% และสามารถลดก๊าซที่อันตรายต่อสุขภาพได้ คือ ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซน์ 21.04 % และก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์ได้ คิดเป็น 13.86% และถ่ายทอดความรู้ต้นแบบให้กับผู้ใช้รถและโรงงานผลิตท่อไอเสียขนาดเล็ก
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง