ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ บนฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของชุมชนลุ่มน้ำลำตะคอง ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.วรัชยา เชื้อจันทึก
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร. สุวิมล ตั้งประเสริฐ , ผศ.ดร.สุชาดา น้ำใจดี , ดร.ทิพยา ถินสูงเนิน , มัตติกา ชัยมีแรง พันธุ์ดี
คำสำคัญ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ;ทรัพยากรธรรมชาติ;การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ;ฐานข้อมูลเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ;ลุ่มน้ำลำตะคอง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการ การพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านทรัพยากรธรรมชาติ ศึกษาวิจัยทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรประมง และข้อมูลอุณหภูมิ ของลุ่มน้ำลำตะคอง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รับรู้และเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อนำไปสู่แนวทางการจัดทำแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านทรัพยากรธรรมชาติ บนฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ 4 ระดับ ประกอบด้วย ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น และระดับจังหวัด
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง