การพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ บนฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของชุมชนลุ่มน้ำลำตะคอง ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ บนฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของชุมชนลุ่มน้ำลำตะคอง ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของผลงาน :  ผศ.ดร.วรัชยา เชื้อจันทึก
เจ้าของผลงานร่วม :   รศ.ดร. สุวิมล ตั้งประเสริฐ, ผศ.ดร.สุชาดา น้ำใจดี, ดร.ทิพยา ถินสูงเนิน, มัตติกา ชัยมีแรง พันธุ์ดี
คำสำคัญ :   การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, ทรัพยากรธรรมชาติ, การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ, ฐานข้อมูลเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ, ลุ่มน้ำลำตะคอง
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
คำอธิบาย :  โครงการ การพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านทรัพยากรธรรมชาติ ศึกษาวิจัยทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรประมง และข้อมูลอุณหภูมิ ของลุ่มน้ำลำตะคอง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รับรู้และเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อนำไปสู่แนวทางการจัดทำแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านทรัพยากรธรรมชาติ บนฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ 4 ระดับ ประกอบด้วย ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น และระดับจังหวัด
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
 
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 709, 710