นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าอัญมณีเครื่องประดับจันทบูร

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าอัญมณีเครื่องประดับจันทบูร
เจ้าของผลงาน :  ดวงแข บุตรกูล
เจ้าของผลงานร่วม :   ภูวดล วรรธนะชัยแสง, เสวต อินทรศิริ
คำสำคัญ :   เครื่องประดับอัตลักษณ์, แรงบรรดาลใจ, วิถีชีวิต, จันทบุรี, เครื่องประดับเคลื่อนไหว, จันทบูร, อัญมณี
หน่วยงาน :  วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คำอธิบาย :  “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าอัญมณีเครื่องประดับจันทบูร” ซึ่งเป็นโครงการวิจัยเพื่อดำเนินการ “วิจัยเพื่อชุมชนสังคม” ได้ดำเนินงานพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมจากห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย การพัฒนาพลอยธรรมชาติด้วยพลาสมาและไอออน และการออกแบบเครื่องประดับเคลื่อนไหว นับเป็นการรวมศาสตร์และศิลปะ โดยใช้การจัดการที่เหมาะสม นำไปยังการรับรู้ สร้างความนิยมในตลาดอัญมณีและเครื่องประดับแรงบันดาลใจจากอัตลักษณ์ชุมชน เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสนใจกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และทางเลือกใหม่ของเครื่องประดับที่มีเรื่องราว ความเชื่อมโยงอารยธรรม สืบสานเป็นความเชื่อ และคุณค่า ดังนั้น การสรรสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องประดับผสมผสานบูรณาการจันทบูร 5 ชุมชน โดยคัดเลือกจากชุมชนที่มีอัตลักษณ์ชัดเจน ประวัติความเป็นอยู่มายาวนาน สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น และสถานที่อันเป็นความนิยมของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม ได้แก่ ชุมชนโบสถ์คาทอลิกอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ชุมชนริมแม่น้ำจันทบูร ชุมชนเมืองเพนียด ชุมชนเสม็ดงาม และชุมชนศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 709, 710