ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าอัญมณีเครื่องประดับจันทบูร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดวงแข บุตรกูล
เจ้าของผลงานร่วม ภูวดล วรรธนะชัยแสง , เสวต อินทรศิริ
คำสำคัญ เครื่องประดับอัตลักษณ์;แรงบรรดาลใจ;วิถีชีวิต;จันทบุรี;เครื่องประดับเคลื่อนไหว;จันทบูร;อัญมณี
หน่วยงาน วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าอัญมณีเครื่องประดับจันทบูร” ซึ่งเป็นโครงการวิจัยเพื่อดำเนินการ “วิจัยเพื่อชุมชนสังคม” ได้ดำเนินงานพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมจากห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย การพัฒนาพลอยธรรมชาติด้วยพลาสมาและไอออน และการออกแบบเครื่องประดับเคลื่อนไหว นับเป็นการรวมศาสตร์และศิลปะ โดยใช้การจัดการที่เหมาะสม นำไปยังการรับรู้ สร้างความนิยมในตลาดอัญมณีและเครื่องประดับแรงบันดาลใจจากอัตลักษณ์ชุมชน เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสนใจกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และทางเลือกใหม่ของเครื่องประดับที่มีเรื่องราว ความเชื่อมโยงอารยธรรม สืบสานเป็นความเชื่อ และคุณค่า ดังนั้น การสรรสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องประดับผสมผสานบูรณาการจันทบูร 5 ชุมชน โดยคัดเลือกจากชุมชนที่มีอัตลักษณ์ชัดเจน ประวัติความเป็นอยู่มายาวนาน สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น และสถานที่อันเป็นความนิยมของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม ได้แก่ ชุมชนโบสถ์คาทอลิกอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ชุมชนริมแม่น้ำจันทบูร ชุมชนเมืองเพนียด ชุมชนเสม็ดงาม และชุมชนศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง