ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอผืนผ้าจากเส้นใยใบสับปะรดด้วยวิธีสกัด ฟอก ย้อม ออกแบบลาย ทอผ้า แปรรูป การสร้างแบรนด์และเว็บไซต์ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษสุนีย์ บำรุงจิตต์
คำสำคัญ ผ้าทอ;การทอผืนผ้า;เส้นใยใบสับปะรด;การสร้างแบรนด์และเว็บไซต์;ยกระดับมาตรฐาน
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ด้วยผ้าทอนั้นเป็น ศิลปะแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นอันมีความผูกผันเชื่อมโยงวิถีชีวิตความเชื่อและพิธีกรรมของไทย ศาสตร์และศิลป์การทอผ้าได้รับการถ่ายทอดและสืบสานต่อกันมารุ่นสู่รุ่นจนถึง ปัจจุบันการทอผ้าในหลายท้องถิ่นยังคงรักษารูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน ผ้าทอจึงเป็นมรกดทางสังคมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมาในอดีตอันเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ปัจจุบันผ้าทอ เป็นผลงานของความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มคน จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าดินแดนที่เป็นราชอาณาจักรไทยมีการทอผ้ามากว่า 2,500 ปี ซึ่งการทอผ้าไหมก็พบว่ามีการทอเป็นผืนผ้าตั้งแต่ สมัยประวัติศาสตร์ ผ้าทอที่สร้างขึ้นครั้งแรกเป็นเพียงผ้าพื้นสีธรรมชาติไม่มีลวดลาย (สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่ 23, 2553, 1-23) ซึ่งในปัจจุบันภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าธรรมชาติ จะเป็นการใช้วัสดุที่เป็นเส้นใยธรรมชาติและเป็นส่วนมากโดยเฉพาะ จากเส้นใยไหมและเส้นใยฝ้าย ซึ่งมีพื้นที่ เลี้ยงไหมในจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด การนำภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ นำไปสู่การอนุรักษ์และการสร้างรายได้เลี้ยงชีพ ปัจจุบันการพัฒนาในยุคแรกๆ เป็นการนำรังไหมผ่านกระบวนสาวไหมแบบดั้งเดิมถูกพัฒนาวิธีการกระบวนการสาวไหม แพไหมที่มีความเร็ว โดยใช้เครื่องจักร ในการดำเนินการ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอผืนผ้าจากเส้นใยใบสับปะรดด้วยวิธีสกัด ฟอก ย้อม ออกแบบลาย ทอผ้า แปรรูป การสร้างแบรนด์และเว็บไซต์ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง