ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีเครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้เพื่อยกระดับสินค้าชุมชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ
คำสำคัญ เครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้;ยกระดับสินค้าชุมชน
หน่วยงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีเครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้เพื่อยกระดับสินค้าชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้ ในการเพิ่มมูลค่าการผลิต ในภาคเกษตรกรรมและการพัฒนายกระดับสินค้าชุมชน ให้กับเครือข่ายนักพัฒนาของ กอรมน. /ปราชญ์เพื่อความมั่นคง เพื่อพัฒนาแกนนำในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้ ในการเพิ่มมูลค่าการผลิต ในภาคเกษตรกรรมและการพัฒนายกระดับสินค้าชุมชน ให้กับเครือข่ายนักพัฒนาของ กอรมน. /ปราชญ์เพื่อความมั่นคง เพื่อขยายผลการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเทคโนโลยีเครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้ เพื่อยกระดับสินค้าชุมชน ให้กับเครือข่ายนักพัฒนาของ กอรมน. /ปราชญ์เพื่อความมั่นคง และเพื่อประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของเครือข่ายนักพัฒนาของ กอรมน. /ปราชญ์เพื่อความมั่นคง ที่มีอยู่ในพื้นที่ 74 จังหวัด
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
  • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
Creative Commons License


โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีเครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้เพื่อยกระดับสินค้าชุมชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง