ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปรับปรุงสายพันธุ์และการเพิ่มผลผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลที่เลี้ยงจากบ่อดินในระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์
คำสำคัญ สายพันธุ์กุ้ง;การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย องค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงสายพันธุ์และการผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลทั้งกุ้งกุลาดาและกุ้งขาวแวนนาไมที่เลี้ยงจากบ่อดินในระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ ไปใช้ในการผลิตลูกกุ้งทะเลคุณภาพให้แก่เกษตรกร
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การปรับปรุงสายพันธุ์และการเพิ่มผลผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลที่เลี้ยงจากบ่อดินในระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง