การแปรรูปขยะพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพร่วมกับขยะชีวมวล

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การแปรรูปขยะพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพร่วมกับขยะชีวมวล
เจ้าของผลงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด
เจ้าของผลงานร่วม :   ดร. ณรงค์ชัย โอเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมนมาลย์ เนียมหลาง, ดร. วีราภรณ์ ผิวสอาด
คำสำคัญ :   บรรจุภัณฑ์พลาสติก, พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ, เศษชีวมวล, สารปรับปรุงดิน
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คำอธิบาย :  โครงการผลิตเครื่องต้นแบบแปรรูปขยะพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพร่วมกับขยะชีวมวลเพื่อผลิตสารปรับปรุงคุณภาพดิน ศึกษาสภาวะการย่อยสลายของบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มร้านกาแฟที่ผลิตจากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ทดแทนการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ไม่ย่อยสลาย ได้ต้นแบบของการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการผลิตสารปรับปรุงดินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 709, 710