การศึกษากระบวนการย่อยสลายผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพชนิดกรดพอลิแลกติกด้วยกลุ่มจุลินทรีย์

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การศึกษากระบวนการย่อยสลายผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพชนิดกรดพอลิแลกติกด้วยกลุ่มจุลินทรีย์
เจ้าของผลงาน :  ผศ.ดร.เสาหฤท นิตยวรรธนะ
เจ้าของผลงานร่วม :   นางสาวพิชยา สวยสม, นางสาวณัฐกานต์ แก้วยานะ
คำสำคัญ :   พลาสติกชีวภาพ, พอลิแลกติกแอซิด, การย่อยสลายทางชีวภาพ, จุลินทรีย์กลุ่มย่อยสลายพลาสติกชีวภาพ
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คำอธิบาย :  โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการย่อยสลายผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพชนิด PLA ด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ภายใต้สภาวะที่แตกต่างกัน (มี/ไม่มีอากาศ และ อุณหภูมิปานกลาง/อุณหภูมิสูง) ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่าการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพแต่ละประเภทในแต่ละสภาวะมีความแตกต่างกัน โดยการย่อยสลายที่อุณหภูมิสูงเกิดขึ้นได้รวดเร็วกว่าที่อุณหภูมิปานกลาง และการย่อยที่สภาวะมีอากาศมีประสิทธิภาพดีกว่าการย่อยในสภาวะไม่มีอากาศ อีกทั้งบทบาทของจุลินทรีย์ต่อการย่อยสลายพลาสติกชีวภาพในแต่ละสภาวะมีความแตกต่างกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 709, 710