ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิคการห่อหุ้มเซลล์จุลินทรีย์เพื่อการย่อยสลายพลาสติกชีวภาพเป็นพลังงานทดแทน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.สิริชัย คุณภาพดีเลิศ
เจ้าของผลงานร่วม นางสาวณัฐกานต์ แก้วยานะ , ดร. ขนกวรรณ มุขตา , นายธนกร กาตาสาย
คำสำคัญ การห่อหุ้มเซลล์จุลินทรีย์;พลาสติกชีวภาพ;การย่อยสลายทางชีวภาพ;จุลินทรีย์กลุ่มย่อยสลายพลาสติกชีวภาพ;ก๊าซชีวภาพ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการประยุกต์ใช้เทคนิคการห่อหุ้มเซลล์จุลินทรีย์เพื่อการย่อยสลายพลาสติกชีวภาพเป็นพลังงานทดแทน ได้ทำการศึกษาวิธีการห่อหุ้มเซลล์ที่เหมาะสมสำหรับจุลินทรีย์ย่อยสลายพลาสติกชีวภาพชนิด PLA เพื่อนำเซลล์จุลินทรีย์ที่ผ่านการห่อหุ้มเซลล์มาทดสอบประสิทธิภาพการย่อยสลายพลาสติกชีวภาพชนิด PLA จากนั้นจึงทำการศึกษาศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพและมีเทนจากพลาสติกชีวภาพชนิด PLA ที่ผ่านการย่อยสลายด้วยเซลล์จุลินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการห่อหุ้มเซลล์ ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากผลงานวิจัย (Outcome) คือ วิธีการและสภาวะในการห่อหุ้มเซลล์ ที่มีประสิทธิภาพในการนำมาใช้ย่อยสลายพลาสติกชีวภาพชนิด PLA และได้แนวทางการจัดการขยะพลาสติกชีวภาพชนิด PLA
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง