ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสร้างZrO2 nanotubes ที่ส่งเสริมการกระตุ้นทางชีวภาพและมี คุณสมบัติในการต้านการติดเชื้อจากแบคทีเรีย บนโลหะ Zr เพื่อใช้สำหรับการปลูกกระดูก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. ศิริพร พันธุ์ศรี
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร. สุทธินาถ หนูทองแก้ว
คำสำคัญ การปลูกกระดูก;การกระตุ้นทางชีวภาพ;การติดเชื้อจากแบคทีเรีย;การนำส่งยา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โลหะเซอร์โคเนียมถูกเคลือบด้วยท่อนาโนเซอร์โคเนียร์ด้วยวิธีอะโนไดเซชัน เพื่อใช้สำหรับอุตสาหกรรมการปลูกถ่ายกระดูกและรากฟันเทียมแทนการใช้โลหะไทเทเนียม คุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของสารตัวอย่างสามารถควบคุมได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรที่ใช้ในการทำอะโนไดเซชัน สารตัวอย่างที่เตรียมได้กระตุ้นให้มีการสร้างไฮดรอกซีอะพาไทต์ได้ภายใน 24 วัน ท่อนาโนเซอร์โคเนียร์ที่สังเคราะห์ขึ้นยังสามารถพัฒนาต่อไปสำหรับเก็บกักยาปฏิชีวนะเพื่อให้มีปล่อยตัวยาสู่บริเวณที่ผ่าตัดเท่านั้น ลดขนาดยาที่นำเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย และปริมาณยาที่ถูกปลดปล่อยออกจากท่อสามารถควบคุมได้ผ่านความหนาของ PLGA ที่ปิดปลายท่อ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง