ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนานโยบายสาธารณะในการพัฒนาโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุชาวไทยภูเขาระดับท้องถิ่น อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธวัชชัย อภิเดชกุล
เจ้าของผลงานร่วม สุลัคนา น้อยประเสริฐ , ภนิดา วามนตรี , สิตางค์ คงกระโทก , ฐาปกรณ์ เรือนใจ , ศิริญาพร ขันทะสอน
คำสำคัญ นโยบายสาธารณะ;ผู้สูงอายุชาวไทยภูเขา;อำเภอแม่ฟ้าหลวง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย เป็นการศึกษาดำเนินการในผู้สูงอายุชาวเขาที่อาศัยอยู่ใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยใช้เครื่องมือในการศึกษาคือ แบบสอบถาม ประกอบไปด้วยแบบประเมินสุขภาพทั่วไป แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัย ด้านสังคม และความสัมพันธ์ในครอบครัว แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีต แบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุไทย 15 ข้อ ฯลฯ จากการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุชาวเขาในระดับชุมชน อำเภอแม่ฟ้าหลวงควรได้รับการดูแลสุขภาพมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโภชนาการอาหารการออกกำลังกายการดูแลที่เหมาะสม
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง