ผลของน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเอทิลีนไกลคอล และพอลิแอลแล็คไทด์ต่อการเกิดไตรบล็อกโคพอลิเมอร์และพอลิแล็คไทด์สเตอริโอคอมเพล็กซ์ที่เตรียมด้วยการหลอมผสมและฉีดขึ้นรูป

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ผลของน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเอทิลีนไกลคอล และพอลิแอลแล็คไทด์ต่อการเกิดไตรบล็อกโคพอลิเมอร์และพอลิแล็คไทด์สเตอริโอคอมเพล็กซ์ที่เตรียมด้วยการหลอมผสมและฉีดขึ้นรูป
เจ้าของผลงาน :  ดรรชนีย์ พลหาญ
เจ้าของผลงานร่วม :   ยศฐา ศรีเทพ
คำสำคัญ :   ไตรบล็อกโคพอลิเมอร์พอลิแล็คไทด์, สเตอริโอคอมเพล็กซ์พอลิแล็คไทด์, การสังเคราะห์พอลิแล็คไทด์
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คำอธิบาย :  โครงการวิจัยนี้เป็นการปรับปรุงข้อด้อยของ PLLA คือเพิ่มความยืดหยุ่นโดยการเตรียมไตรบล็อกโคพอลิเมอร์ระหว่าง PLLA และ poly(ethylene glycol) (PEG) (PLLA-PEG-PLLA) และเพิ่มการทนความร้อนโดยโครงสร้างของ PLA ให้เป็น stereocomplex PLA ด้วยการผสมระหว่าง PLLA-PEG-PLLA ที่เตรียมได้ กับ PDLA โดยในการเตรียมให้เป็น stereocomplex PLA นั้นจะใช้กระบวนการฉีดขึ้นรูปเป็นชิ้นงาน ผลที่ได้คาดว่าจะสามารถเผยแพร่เป็นองค์ความรู้เชิงวิชาการแก่นักวิจัย หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 709, 710