ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง นวัตกรรมในการปรับปรุงดินกรดด้วยการใช้นาโนแคลเซียมคาร์บอเนต เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวในจังหวัดลพบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิทยา พันธุ์พา
คำสำคัญ นวัตกรรมการปรับปรุงดินกรด
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารนาโนแคลเซียมคาร์บอเนตในรูปคอลลอยด์ในการแก้ไขปัญหาดินกรดในพื้นที่เพาะปลูกข้าวของอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมุ่งเน้นให้ได้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น และต้นทุนการทำนาลดลง ในการที่จะทำให้เกษตรกรเริ่มยอมรับในการใช้เทคโนโลยีใหมๆ นอกจากนี้ เกษตรกรได้ให้ความเชื่อมั่นและเห็นคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตร

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง