ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการหญ้าทะเล เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดและยั่งยืนของชุมชนอ่าวขาม-หาดปากเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พรเทพ วิรัชวงศ์
เจ้าของผลงานร่วม พินิจ ดวงจินดา , อรพรรณ จันทร์อินทร์ , ชาญวิทย์ จันทร์อินทร์
คำสำคัญ การมีส่วนร่วม;บริหารจัดการหญ้าทะเล;การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย กระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการหญ้าทะเล เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดและยั่งยืนของชุมชนอ่าวขาม-หาดปากเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ส่งผลให้ชุมชนเห็นด้วยกับการการร่วมกันดูแล ปกป้อง รักษาจากการบริหารจัดการหญ้าทะเลร่วมกัน เนื่องจากมีการกำหนดพื้นที่และป้ายแสดงอย่างชัดเจน การสร้างจิตสำนึก รักษ์ และหวงแหน และทำให้เกิดการร่วมกันดูแลให้ทรัพยากรเกิดความอุดมสมบูรณ์ให้คงอยู่คู่กับชุมชนได้
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์