ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเตรียมพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิไดออกซาโนนและพอลิแมคโครแลกโทน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.พิมพา หอมนิรันดร์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์ , ดร.ธานิน นานอก
คำสำคัญ ตัวเร่งปฏิกิริยา;พลาสติกชีวภาพ;พอลิไดออกซาโนน;พอลิแมคโครแลกโทน;ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการการเตรียมพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิไดออกซาโนนและพอลิแมคโครแลกโทน เป็นการศึกษาการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพจำนวน 2 กลุ่ม โดยได้ทำการศึกษาการเตรียมมอนอเมอร์ชนิดไดออกซาโนนได้ทั้งหมด 3 ชนิด เพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นในการเตรียมพอลิไดออกซาโนนชนิดต่าง ๆ และได้ทำการเตรียมพอลิแมคโครแลกโทนได้ 3 ชนิดพร้อมทั้งศึกษาสมบัติทางความร้อนของพอลิเมอร์ชนิดต่าง ๆ ที่สังเคราะห์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากผลงานวิจัย คือ ได้องค์ความรู้ในการเตรียมพลาสติกชีวภาพชนิดใหม่ และถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักวิจัยที่สนใจต่อไป
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ