ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะปรางเชิงพาณิชย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท
เจ้าของผลงานร่วม นายพุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม
คำสำคัญ มะปราง;มะยงชิด;เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055 962710
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย มะปรางเป็นไม้ผลที่สำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง และมีศักยภาพสูงในการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ มะปรางเป็นผลไม้ที่นิยมรับประทานมาก โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย ฮ่องกง และสิงคโปร์ โดยแหล่งปลูกที่สำคัญได้แก่ นครนายก อ่างทอง ปราจีนบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์ ชัยนาท กำแพงเพชร เป็นต้น พื้นที่ปลูกรวมทั้งประเทศ ประมาณ 17,421 ไร่ (ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2560) ผลผลิตรวมประมาณ 14,162 ตัน ทั้งนี้เนื่องมาจากประเทศไทยมีสภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสมจึงทำให้สามารถผลิตมะปรางได้เป็นจำนวนมากและยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี แต่มะปรางที่มีคุณภาพดีเมื่อถูกคัดเลือกแล้วจากผลผลิตของเกษตรกรจะสามารถส่งออกได้มีปริมาณน้อยมากเพียงร้อยละ 5 ของผลผลิตทั้งหมด ขณะที่ตลาดในต่างประเทศมีความต้องการมะปรางคุณภาพดีเพิ่มมากขึ้นทุกปี
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะปรางเชิงพาณิชย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง