ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลานิล และปลานวลจันทร์ทะเล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปริศนา เพียรจริง
เจ้าของผลงานร่วม จารุณี วิเทศ
คำสำคัญ ผลิตภัณฑ์อาหาร;ปลานิล;ปลานวลจันทร์ทะเล;อาหารว่างไทย;ปลานวลจันทร์ทะเลถอดก้าง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 111/1-3 หมู่ที่ 7 ต.บางแก้ว อเมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ : 081 300 6484
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลานิล และปลานวลจันทร์ทะเล มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารจากปลานิล และปลานวลจันทร์ทะเล สร้างอาชีพการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ปลานิล และปลานวลจันทร์ทะเล และ สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนสินค้าประมง ในกลุ่มปลานิล และปลานวลจันทร์ทะเล
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง