ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยี สุราษฎร์โมเดล : โมเดลระบบทำนายพื้นที่เสี่ยงและเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกจากครัวเรือนถึงจังหวัดต่อแกนนำสุขภาพใน 7 จังหวัด ภาคใต้ตอนบน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร. จรวย สุวรรณบำรุง
คำสำคัญ การถ่ายทอดเทคโนโลยี;ระบบเฝ้าระวัง;ดัชนีลูกน้ำยุงลาย;การทำนายหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยง
หน่วยงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย เทคโนโลยี สุราษฎร์โมเดล: โมเดลระบบทำนายพื้นที่เสี่ยงและเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก เป็นเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาไข้เลือดออกที่เน้นชุมชนเป็นฐาน วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อ 1) พัฒนาหน่วยงานในเครือข่ายสุขภาพของ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนให้มีความเข้มแข็งในการดำเนินการทำนายหมู่บ้านพื้นเสี่ยงโรคไข้เลือดออก 2) ส่งเสริม 7 จังหวัดภาคใต้ตอนให้เข้าถึงโปรแกรมระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก 3) สนับสนุนการใช้โปรแกรมการทำนายพื้นที่เสี่ยงและการเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายในระดับตำบล อำเภอ และระดับจังหวัดของนำร่อง และ 4) แลกเปลี่ยนการดำเนินการในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกของ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมสารสนเทศ
  • การพัฒนาฮาร์ดแวร์
Creative Commons License


การถ่ายทอดเทคโนโลยี สุราษฎร์โมเดล : โมเดลระบบทำนายพื้นที่เสี่ยงและเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกจากครัวเรือนถึงจังหวัดต่อแกนนำสุขภาพใน 7 จังหวัด ภาคใต้ตอนบน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง