ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กระบวนการเรียนรู้เพื่อการปลดปล่อย : บทเรียนจากกลุ่มแกนน้ำมุสลิม กรณีความขัดแย้งโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย (พ.ศ.2541-พ.ศ.2557)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พรพันธุ์ เขมคุณาศัย
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ การเรียนรู้เพื่อการปลดปล่อย;กลุ่มแกนนําามุสลิม;โครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ผลการถอดบทเรียนของกลุ่มแกนนําามุสลิมที่ร่วมต่อต้านโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย จําานวน 8 คน และสัมภาษณ์คนทํางานภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก 1 คน รวม 9 คน พบสาระสําคัญ ดังนี้ 1) ประสบการณ์การเรียนรู้ของกลุ่มแกนนํามุสลิมเกิดจากการสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านปฏิบัติการทางสังคมตลอดการต่อสู้ในรอบ 17 ปี (พ.ศ.2541-2557) 2) ชุมชนมุสลิมได้มองข้ามความเป็นเพศ ไปสู่การยอมรับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้สูงอายุต่างมีศักยภาพเป็นผู้นํากลุ่มได้ 3) การเรียนรู้จากการถูกกระทำนำไปสู่การเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับรัฐ และความเชื่อเกี่ยวกับผู้นําศาสนา 4) ระบบส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับคนที่มีความสามารถแตกต่างกัน ช่วยให้คนที่ขาดทักษะทางภาษามีความมั่นใจในการเรียนรู้ร่วมกับคนอื่น ๆ จนสามารถพัฒนาตนเองได้ และ 5) การเสวนาเป็นวิธีการเรียนรู้แบบหนึ่งที่ทําให้เกิดมุมมองใหม่ มีมโนทัศน์ใหม่ และนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเอง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://so05.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal/article/view/49543/86920
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


กระบวนการเรียนรู้เพื่อการปลดปล่อย : บทเรียนจากกลุ่มแกนน้ำมุสลิม กรณีความขัดแย้งโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย (พ.ศ.2541-พ.ศ.2557) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง