ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเชิงบูรณาการต่อสรีรวิทยาการปรับตัวการทนทานต่อความร้อนและสมรรถภาพการผลิตโคพื้นเมืองไทย ภายใต้สภาวะโลกร้อนในระดับชุมชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง หาญชัย อัมภาผล
เจ้าของผลงานร่วม ชุมพล ทรงวิชา , ธราดล จิตจักร , อโณทัย แพทย์กิจ , เจษฎา ศรีพันดอน
คำสำคัญ การเปลี่ยนแปลงเชิงสรีรวิทยา;ความเครียดจากความร้อน;พฤติกรรมสวัสดิภาพสัตว์;การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเชิงบูรณาการ;สมรรถภาพการผลิตโคพื้นเมืองไทย
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การเลี้ยงโคพื้นเมืองไทย พบว่า 1) การผลิตของโคพื้นเมืองไทย มีขนาดเล็กโตช้า เนื้อมีคุณภาพ มีไขมันแทรกน้อยและเปอร์เซ็นต์ซากต่ำ ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี การผสมติดดี มีลูกดก และพันธุกรรมของโคพื้นเมืองที่อยู่ในประเทศไทยค่อนข้างคงที่ 2) ระบบการเลี้ยงโคพื้นเมืองเป็นการอาศัยพืชอาหารสัตว์ตามธรรมชาติในที่ดินสาธารณประโยชน์และฟางที่ได้จากการปลูกข้าวเป็นอาหารหยาบหลักเอื้อต่อระบบนิเวศน์ 3) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาโรงเรือนในสภาพอากาศร้อน และการพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตวใ์นท้องถิ่น เช่น กากเมล็ดยางพารากากเนื้อในเมล็ดปาลม์ และเมล็ดฝ้ายเป็นอาหารเลี้ยงโคพื้นเมือง
ข้อมูลเพิ่มเติม http://ris.snru.ac.th/file/abstract/1234.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเชิงบูรณาการต่อสรีรวิทยาการปรับตัวการทนทานต่อความร้อนและสมรรถภาพการผลิตโคพื้นเมืองไทย ภายใต้สภาวะโลกร้อนในระดับชุมชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.