ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เปรียบเทียบลักษณะพื้นคอกสุกร (พื้นหลุมและพื้นปูนทึบ) ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของสุกรลูกผสมสามสายพันธุ์ (พื้นเมือง x เหมยซาน x ดูรอค)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พัชรพล ทาฟู
เจ้าของผลงานร่วม กนธิชา ประเสริฐศักดิ์
คำสำคัญ สุกร;โรงเรือน
หน่วยงาน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การทดลองแบ่ง สุกรที่เลี้ยงบนพื้นคอกแบบหลุมและสุกรที่เลี้ยงบนพื้นปูนทึบ ปริมาณอาหารที่กินและอัตราการแลกเนื้อ โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย T-test ผลการทดลองพบว่า สมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกรพันธุ์พื้นเมืองลูกผสมที่เลี้ยงบนพื้น หลุมและพื้นปูนทึบไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) อันได้แก่ น้ำหนักตัวสิ้นสุด 49.41 และ 56.22 อัตราการเจริญเติบโตของสุกรพื้นคอกแบบหลุมและพื้นคอกพื้นปูนทึบ เท่ากับ 276.95 และ 329.11 กรัมต่อวัน น้ำหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 34.90 และ 41.47 กรัม ปริมาณอาหารที่กินต่อวัน เท่ากับ 2861.49 และ 2919.18 กรัมต่อวัน อัตราการแลกเนื้อมีค่า 9.95 และ 9.19 กรัม
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.facagri.cmru.ac.th/research/subject_file/20190610135136.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


เปรียบเทียบลักษณะพื้นคอกสุกร (พื้นหลุมและพื้นปูนทึบ) ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของสุกรลูกผสมสามสายพันธุ์ (พื้นเมือง x เหมยซาน x ดูรอค) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง