ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของการใช้กากมันสําปะหลังจากการผลิตเอทานอลในสูตรอาหารผสมสำเร็จต่อปริมาณการกินได้การย่อยได้และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะเนื้อ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บุญเสริม พรจันทึก
เจ้าของผลงานร่วม ฉลอง วชิราภากร , อนุสรณ์ เชิดทอง , ณพงศ์พจน์ สุภาพ , จันทิรา วงศ์เณร
คำสำคัญ กากมันสําปะหลังจากการผลิตเอทานอล;อาหารผสมสําเร็จ;แพะเนื้อ
หน่วยงาน ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การใช้กากมันสําปะหลังจากการผลิตเอทานอลในสูตรอาหารผสมสําเร็จต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะเนื้อ โดยใช้แพะเนื้อ ลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน แพะได้รับสูตรอาหารผสมสําเร็จที่มีกากมันสําปะหลังจากการผลิตเอทานอล คือ 0, 10, 20 และ 30 เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง ในสูตรอาหารผสมสําเร็จมีระดับโปรตีน 14 เปอร์เซ็นต์และพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ 2.4Mcal ME/kgDM โดยใช้ฟางข้าวเป็นแหล่งอาหารหยาบ ในสัดส่วนอาหารหยาบต่ออาหารข้น 30:70 พบว่า การเพิ่มระดับกากมันสําปะหลังจากการผลิตเอทานอลในสูตรอาหารผสมสําเร็จมีผลต่อปริมาณการกินได้และ สัมประสิทธิ์การย่อยได้ที่ลดลง ดังนั้น ระดับการใช้กากมันสําปะหลังจากการผลิตเอทานอลในสูตรอาหารผสมสําเร็จที่เหมาะสมในครั้งนี้คือ ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่ส่งผลต่อปริมาณการกินได้การย่อยได้และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะเนื้อ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.vet.mut.ac.th/journal_jmvm/article/10-2/2_research_10-2.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของการใช้กากมันสําปะหลังจากการผลิตเอทานอลในสูตรอาหารผสมสำเร็จต่อปริมาณการกินได้การย่อยได้และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะเนื้อ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง