ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการป้องกันมลพิษในน้ำใต้ดินสำหรับอนุรักษ์ ติดตามและตรวจสอบการปนเปื้อนจากภาคอุตสาหกรรมการผลิต
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ต่อพงศ์ กรีธาชาติ
เจ้าของผลงานร่วม ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน , จันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์ , เนทิยา กรีธาชาติ , โกวิท สุวรรณหงษ์
คำสำคัญ น้ำใต้ดิน;การปนเปื้อนน้ำใต้ดิน;โรงงานอุตสาหกรรม;กฎกระทรวง
หน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การถ่ายทอดนวัตกรรมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมสำหรับการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน ตามกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน รวมถึงองค์ความรู้ด้านการประเมินความเป็นอันตรายของสารเคมีจากกระบวนการผลิตสู่โรงงานอุตสาหกรรมนำร่อง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และสร้างอุตสาหกรรมต้นแบบ (Prototype Industry) สำหรับนำร่องให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในการดำเนินงานด้านการป้องการมลพิษในน้ำใต้ดินสำหรับอนุรักษ์ ติดตามและตรวจสอบการปนเปื้อนจากภาคอุตสาหกรรมการผลิต
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง