ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการชุมชนเข้มแข็ง ด้วยวิจัยและนวัตกรรมด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกหรือพาราโบล่าโดม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
คำสำคัญ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร;ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์;พาราโบล่าโดม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการชุมชนเข้มแข็ง ด้วยวิจัยและนวัตกรรมด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกหรือพาราโบล่าโดม มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดมขนาดเล็กที่มีระบบความร้อนเสริมสำหรับการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปจำนวน 4 ระบบ ในพื้นที่เป้าหมายโครงการ และเพื่อสร้างทักษะในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งเชิงพาณิชย์โดยเฉพาะทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเทคโนโลยีอาหารในการแปรรูปสินค้าเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการสร้างอาชีพในชุมชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย 4 แห่งได้แก่จังหวัดนครปฐม พิจิตร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ
  • อาหารและเครื่องดื่ม
Creative Commons License


โครงการชุมชนเข้มแข็ง ด้วยวิจัยและนวัตกรรมด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกหรือพาราโบล่าโดม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง