ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกระบี่อนุรักษ์กล้วยไม้ท้องถิ่นด้วยเทคนิค การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ระนอง จรุงกิจกุล
เจ้าของผลงานร่วม ประคอง อุสาห์มัน , นพรัตน์ ถวิลเวทิน , จักรกริช อนันตศรัณย์
คำสำคัญ การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน;อนุรักษ์กล้วยไม้;เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออย่างง่าย;จังหวัดกระบี่
หน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเมล็ดกล้วยไม้ในแบบที่ชุมชนสามารถทำได้ 2) เพื่อให้เป็นชุมชนต้นแบบในการขยายพันธุ์กล้วยไม้แบบครบวงจร 3) เพื่อนำต้นกล้าที่ได้จากการขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยดำเนินกิจกรรมในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สนใจการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่ 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นถิ่น หมู่2 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก 2) วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารี หมู่3 ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ 3) วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่ หมู่4 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง 4) วิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงกล้วยไม้สมุนไพรเพื่อการอนุรักษ์และป้องกันรักษาโรค หมู่2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม โดยทั้ง 4 กลุ่มได้จัดทำแปลงรวบรวมพันธ์กล้วยไม้ในกลุ่มของตนเองซึ่งพบว่า ทุกกลุ่มมีกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่ ( Paphiopedilum exul) เป็นพืชหลัก รองลงมาคือเขากวางอ่อน ( Phalaenopsis cornucervi ) และเอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิด(Aerides falcate) ชุมชนที่เป็นต้นแบบในการขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเมล็ดกล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อคือ วิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงกล้วยไม้สมุนไพรเพื่อการอนุรักษ์และป้องกันรักษาโรค ชุมชนที่เป็นต้นแบบในการนำต้นกล้ากล้วยไม้มาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นถิ่น สมาชิกทั้ง 4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการปลูกเลี้ยงและอนุบาลกล้วยไม้ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายในเรืองการผลิตต้นกล้ากล้วยไม้และเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชุมชน และมีการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มเพื่อหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปส่งเสริมได้
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง