ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาติพันธุ์ ลาวเวียง ชุมชนดอนคา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บุญสมหญิง พลเมืองดี
คำสำคัญ ลาวเวียง;ชุมชนดอนคา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ผลการศึกษาพบว่าบรรลุวัตถุประสงค์ คือ นำผลการจัดการความรู้การท่องเที่ยวให้มีศักยภาพที่จะส่งเสริมและพัฒนาชุมชนไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนและสมดุล ทั้งนี้ได้รวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาติพันธุ์ ลาวเวียงชุมชนดอนคา ให้เป็นระบบ รวบรวมเป็นคู่มือองค์ความรู้ เป็นผลผลิตในแต่ละกิจกรรม ได้แก่ คู่มือการจัดการองค์ความรู้การท่องเที่ยวลาวเวียง องค์ความรู้ลายผ้าท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์กระยาสารทลาวเวียงสูตรใบเตย บรรจุภัณฑ์ เอกลักษณ์แบรนด์ท้องถิ่น รายการโทรทัศน์ออนไลน์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ลาวเวียง “ดอนคาชาแนล” ภาษา เรื่องเล่าภูมิปัญญา ศูนย์การเรียนรู้ประมงพื้นบ้าน แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นิทรรศการเผยเพร่ผลงาน ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับ ความยั่งยืนของชุมชน ชุมชนได้ทราบหลักการจัดการองค์ความรู้จากกิจกรรม ทำให้ทราบถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว หรือหากมีปัญหาก็สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน เป็นไปในทางเดียวกัน ทำให้เศรษฐกิจระดับฐานรากเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ นำไปสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนและสมดุล
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาติพันธุ์ ลาวเวียง ชุมชนดอนคา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง