ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการวิจัยเพื่อจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภูและโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาชุมชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ณัฏฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง
คำสำคัญ แผนแม่บทการท่องเที่ยว
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการวิจัยเรื่องการจัดทาแผนแม่บทการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลาภูและโครงการนาร่องเพื่อพัฒนาชุมชนนี้ เป็นงานวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) เป็นการวิจัยเพื่อนาผลไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลาภู และเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติ (Action Research) ที่มีการดาเนินการปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนาร่องให้เห็นผลจริง โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method)
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
  • สังคมศาสตร์
  • สังคมและวัฒนธรรม

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง