ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสร้างภาวะผู้นำเยาวชนปกาเกอะญอ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้บริบทพื้นถิ่น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธนาคาร โกศัย
เจ้าของผลงานร่วม สมเกตุ อุทธโยธา , สนิท สัตโยภาส , สำเนา หมื่นแจ่ม
คำสำคัญ ภาวะผู้นำ (leadership);ปกาเกอะญอ (PGA K’ NYAU);คุณภาพชีวิต (quality of life);บริบทพื้นถิ่น (local context)
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านแม่ขีด
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างภาวะผู้นำเยาวชนปกาเกอะญอ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้บริบทพื้นถิ่น เพื่อให้เยาวชนปกาเกอะญอ เป็นผู้มีภาวะผู้นำที่สามารถดำเนินงาน 4 ด้านหลัก คือ 1. การวางแผน 2. การให้ข้อมูล 3. การสนับสนุน 4. การควบคุมและประเมินผล และได้ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้บริบทพื้นถิ่นจนสำเร็จทั้งสิ้น 7 โครงการ และสร้างรูปแบบการสร้างภาวะผู้นำเยาวชนปกากอะญอของตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนำรูปแบบการสร้างภาวะผู้นำเยาวชนในครั้งนี้ไปศึกษาแนวทางการพัฒนาเยาวชนของชุมชนอื่นที่มีบริบทใกล้เคียงกัน เช่น ชนเผ่าม้ง ละว้า ลีซอ มูเซอ เป็นต้น
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การสร้างภาวะผู้นำเยาวชนปกาเกอะญอ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้บริบทพื้นถิ่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง