ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พัฒนาแผนที่การจัดการความรู้ดิจิทัลเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์การวิจัยและนวัตกรรม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง แสงดาว วงค์สาย
คำสำคัญ แผนที่;ดิจิทัล;เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย คลังความรู้ดิจิทัล www.dkmmap.nrct.go.th จะเป็นช่องทางหนึ่งในการกระจายข่าวความรู้ไปในวงกว้าง และเชื่อมโยงเครือข่ายความรู้จากชุมชนหนึ่งยังอีกชุมชน เป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรม ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและเรียนรู้แนวทางดำเนินงานและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการบริหารจัดการคลังความรู้ขององค์กร ซึ่งสามารถใช้เป็นต้นแบบแผนที่การจัดการความรู้ดิจิทัล (Digital Knowledge Management Map: DKMmap) ให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ได้นำไปปฏิบัติตามได้ในอนาคต
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
  • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
  • วิทยาการสารสนเทศ
Creative Commons License


พัฒนาแผนที่การจัดการความรู้ดิจิทัลเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์การวิจัยและนวัตกรรม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง