ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกล โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นพมาศ ปลัดกอง
คำสำคัญ การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง, เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้, ระบบการศึกษาทางไกล
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกล โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ประกอบด้วยวิธีการตั้งคำถาม การกระตุ้นคิด การให้ข้อมูลย้อนกลับ การอธิบาย การบอกเป็นนัย การพูดความคิดออกมา และการยกตัวอย่าง รูปแบบแบ่งเป็น 6 ครั้งๆละ 3 ชั่วโมง มีระยะเวลาการถอดความช่วยเหลือ 4 สัปดาห์ พบว่า การเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของผู้เรียนเมื่อวัดทันทีไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อวัดซ้ำในระยะ 4 สัปดาห์และติดตามผล 6 เดือน พบว่า ผู้เรียนที่มีผู้ช่วยสอน (TA) ที่ได้รับการฝึกฝนเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้คอยให้ความช่วยเหลือจะมีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อมูลเพิ่มเติม http://bsris.swu.ac.th/thesis/58199150039AP8992555f.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกล โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง