ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จุฑามณี
คำสำคัญ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค;เครือข่ายวิจัยภาคกลาง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย เครือข่ายภูมิภาค : ภาคกลาง ได้ดำเนินกิจกรรม ตามตัวชี้วัดที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายการวิจัยร่วมกันกำหนด ประกอบด้วย 1) ด้านบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยภูมิภาคและการติดตามประเมินผล 2) ด้านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน 3) ด้านมาตรฐานการวิจัยและความปลอดภัย 4) ด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เครือข่ายสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชนเพิ่มอีก 3 ศูนย์ ได้แก่ 1) ศูนย์วิจัยชุมชนตำบลท่าขนุน จังหวัดกาญจนบุรี 2) ศูนย์วิจัยปลาสลิดชุมชน ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และ 3) ศูนย์วิจัยชุมชน การจัดการ GAP ของทุเรียน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งทั้ง 3 ศูนย์อยู่ในระหว่างการจัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชน อีกทั้งยังได้กลั่นกรองข้อเสนอโครงการจัดการความรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี เรื่อง “การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพให้ได้มาตรฐาน” และข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหาระดับจังหวัด/ภูมิภาค เรื่อง “การแก้ปัญหาการเกิดช่อดอกพลาสติกในมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนอกฤดู” เพื่อยื่นเสนอขอรับการสนับสนุน 5) ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัย มีบุคลากรในภูมิภาคได้รับการพัฒนาเป็นนักจัดการความรู้งานวิจัยเพื่อชุมชน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง