ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของสารแซนโทน cowanol, cowanin และ Cowaxanthone ในการออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ฮิสโตนดีอะเซติลเลสในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด leukemic T-cell
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศักดิพงศ์ พันธ์ไผ่
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม, รศ.ดร.สุนิตย์ สุขสำราญ, รศ.ดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, นางสาวอัจฉรา แสนคำ
คำสำคัญ Cowanol, Cowanin, Cowaxanthone, HDAC Inhibitor, Leukemic T-cells, Apoptosis
หน่วยงาน ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มศว
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ศึกษาสาร cowanol, cowanin และ cowaxanthone ที่สกัดจาก Garcinia fusca ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ HDACs ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว ด้วยวิธี in silico docking โดยการทำนายการจับกันของโครงสร้างสารกับส่วน active site ของเอนไซม์ พบว่า cowanin น่าสนใจจึงถูกเลือกมาศึกษาต่อในระดับโปรตีนพบว่ายับยั้งการทำงานของ HDAC2, 4, 7 และ 8 มีผลทำให้เพิ่มการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตายแบบ apoptosis (p53, p21, BAX, BAK, BID, BIM, BAD, BIK, PUMA, caspase-8, -9 และ -3)
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง