ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครือญาติข้ามพรมแดนรัฐชาติของกลุ่มชาติพันธุ์บรู บ้านท่าล้ง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พนัส ดอกบัว
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ กลุ่มชาติพันธุ์;ความเชื่อ;ชาวบรู;บ้านท่าล้ง (อุบลราชธานี);เครือญาติ
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ระบบเครือญาติของชาวบรู จะยึดถือกันทางสายเลือดที่มีบรรพบุรุษร่วมกันและขยายออกเป็นญาติเกี่ยวดองและแบบสมมุติ โดยเฉพาะในกลุ่มที่นับถือผีประจำฮีตเดียวกันจะมีความใกล้ชิดและเป็นญาติสนิทกัน ต้องเข้าร่วมในพิธีกรรมสำคัญประจำฮีต เช่น งานระปีป ภายหลังการเกิดเส้นแบ่งพรมแดนทางภูมิศาสตร์ของประเทศ เกิดระบบอาณานิคม สงครามอินโดจีน การอุบัติขึ้นของรัฐสมัยใหม่ และสงครามเย็น ทำให้พี่น้องร่วมสายเลือดต้องแยกย้ายกันไปอยู่คนละประเทศ กลายเป็นคนต่างสัญชาติกัน การเดินทางไปมาหาสู่กันยากขึ้น ต่อมาชาวบรูบ้านท่าล้งได้ส่งคืนฮีตเลิกนับถือผีฮีต หันมานับถือพุทธศาสนา ทำให้รูปแบบความสัมพันธ์ตั้งแต่ก่อนการคืนฮีต (พ.ศ.2452-2530) ที่เป็นไปตามพิธีกรรมที่สำคัญของฮีตเปลี่ยนมาเป็นกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการทำมาหากินเป็นส่วนใหญ่ในช่วงหลังคืนฮีต (พ.ศ.2530 ถึงปัจจุบัน) มีการแลกเปลี่ยนปัจจัยการดำรงชีพ ทั้งปัจจัยสี่ สินค้า แรงงาน เงิน การศึกษา ใช้พื้นที่หาอาหารและทำเกษตรร่วมกัน มีการสร้างเครือข่ายเครือญาติ สนับสนุนการศึกษา หางานทำ ส่งสินค้า อาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค และสาธารณสุขข้ามพรมแดน ระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/e-research/?q=node/506
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


เครือญาติข้ามพรมแดนรัฐชาติของกลุ่มชาติพันธุ์บรู บ้านท่าล้ง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง