ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของพันธุ์ข้าวต่อสมบัติของแผ่นเมี่ยง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บุษญา พัตรา
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ ผลิตภัณฑ์ข้าว;พันธุ์ข้าว;แป้งแผ่น;ใบเมี่ยง
หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเคมี จุลินทรีย์ และเคมีกายภาพ ระหว่างกระบวนการหมักน้ำแป้ง และเปรียบเทียบคุณภาพของแผ่นเมี่ยงที่ผลิตจากข้าว พันธุ์ชัยนาท 1, เหลือง 11 และสุรินทร์ 1 องค์ประกอบทางเคมี คือ ปริมาณอะมิโลส ไขมัน โปรตีน และความชื้นต่างกัน จากกระบวนการหมักน้ำแป้ง จะเห็นได้ว่าเมื่อระยะเวลาการหมักเพิ่มขึ้น จุลินทรีย์ธรรมชาติในน้ำแป้งมีการเจริญ และเกิดเมทาบอไลท์จากกระบวนการเมทาบอลิซึมของเซลล์ ส่งผลให้ปริมาณกรดทั้งหมดเทียบเป็นกรดแลคติกเพิ่มขึ้นและพีเอชของน้ำแป้งลดลงอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในน้ำแป้งข้าวพันธุ์สุรินทร์ 1 มากที่สุด รองลงมาคือ เหลือง 11 และชัยนาท 1 สอดคล้องกับผลการเปรียบเทียบคุณภาพแผ่นเมี่ยงที่ผลิตได้กับแผ่นเมี่ยงทางการค้า โดยจะเห็นได้จากค่า Yong modulus และ Elongation ของแผ่นเมี่ยงที่ผลิตจากแป้งข้าวพันธุ์สุรินทร์ 1 ใกล้เคียงกับแผ่นเมี่ยงทางการค้าที่นิยมรับประทานมากกว่าแผ่นเมี่ยงที่ผลิตจากแป้งข้าวพันธุ์เหลือง 11 และชัยนาท 1 ดังนั้นการทดลองนี้แป้งข้าวพันธุ์สุรินทร์ 1 จึงเหมาะสมสำหรับนำมาผลิตแผ่นเมี่ยงมากที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/e-research/?q=node/1431
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของพันธุ์ข้าวต่อสมบัติของแผ่นเมี่ยง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง