ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้เพื่อการขยายผลความสำเร็จการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดในการลดต้นทุนการผลิตข้าวโพด ในพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก”
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์เสมอ ถาน้อย
คำสำคัญ ข้าวโพด;เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ถ่ายทอดองค์ความรู้ และขยายผลการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวโพด ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก และจัดทำข้อมูลระดับนโยบาย ให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในการผลักดันการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวโพด ในระดับจังหวัด และระดับภูมิภาคต่อไป
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการความรู้เพื่อการขยายผลความสำเร็จการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดในการลดต้นทุนการผลิตข้าวโพด ในพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก” is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง