ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของสารสกัดยอบ้านต่อเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยง SK-N-SH ที่ได้รับการกระตุ้นด้วย H2O2
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กมลวรรณ ศรีสวัสดิ์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.ดามรัศมน สุรางกูร , ผศ.ดร.อภินันท์ ลิ้มมงคล , ดร.ภรภัทร สำอางค์
คำสำคัญ โรคอัลไซเมอร์;ยอบ้าน;โคลีนเอสเตอเรส;เซลล์ประสาทเพาะเลี้ยง SK-N-SH
หน่วยงาน สาขาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย สารสกัดส่วนรากที่สกัดด้วยเอทานอลมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ AChE ในหลอดทดลองได้ดีที่สุด จึงนำมาศึกษาในส่วน cell culture ต่อ ซึ่งพบว่าสามารถป้องกันการตายของเซลล์เพาะเลี้ยง SK-N-SH ที่ถูกกระตุ้นด้วย H2O2 ได้ และมีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ AChE ภายในเซลล์ รวมถึงเมื่อศึกษาการแสดงออกระดับยีนและโปรตีน พบว่ารากที่สกัดด้วยเอทานอลสามารถป้องกันการตายของเซลล์ประสาทได้ ผ่านการควบคุมยีนที่เกี่ยวข้อง คือ AChE PSEN1 และ BACE1 โดยมีผลต่อการลดการสร้างของ Aβ42
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง