ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการเกษตร โดยใช้เครื่องสูบน้้าพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ส้าหรับชุมชนสังคม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ทศวรรษ สีตะวัน
คำสำคัญ เครื่องสูบน้้า;พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการเกษตรโดยใช้เครื่องสูบน้าพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์สาหรับชุมชนสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในการสูบน้าเพื่อการเกษตรโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ ให้กับเกษตรกรกลุ่มเปูาหมาย เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในการสูบน้าเพื่อการเกษตรโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ และเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมีเกษตรกรกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมโครงการ 18 กลุ่ม จานวน 115 คน มีความรู้และเข้าใจเซลล์แสงอาทิตย์ เครื่องสูบน้า และการบารุงรักษาก่อนการอบรมเฉลี่ย 2.22 หลังจากอบรมเพิ่มขึ้นเป็น 4.31 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ มาก เกษตกรนาเครื่องสูบน้าพลังงานเซลล์แสสงอาทิตย์ไปใช้ได้จริง ลดต้นทดทุนการผลิต และลดค่าใช้จ่ายประมาณ 300 บาทต่อเดือน
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการเกษตร โดยใช้เครื่องสูบน้้าพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ส้าหรับชุมชนสังคม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง