ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การทำกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัยกลุ่มเรื่อง การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชน (Electronic Waste and Household Hazardous Waste Management)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร
คำสำคัญ ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste electrical and electronic equipment, WEEE);ผังการไหล (Material Flow Analysis, MFA);การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยชุมชน (Informal sector)
หน่วยงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดสารเเละของเสียอันตราย อาคารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 8 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หมายเลขโทรศัพท์ 02-2183952-3, 02-218-3958 หมายเลขโทรสาร 02-218-2251
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ปัญหาการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และของเสียอันตรายชุมชน เป็นปัญหาที่สำคัญ ซึ่งมีสาเหตุมาจากปริมาณที่เพิ่มขึ้น และการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัยจึงสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการจัดการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้เป็นระบบฐานข้อมูล โดยวัตถุประสงค์การดำเนินงานมี ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาวงจรและการจัดทำระบบฐานข้อมูลซากผลิตภัณฑ์ฯ ในภาพรวมของประเทศ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการระบบการรวบรวมและขนส่งซากผลิตภัณฑ์ฯ 3) เพื่อพัฒนาแนวทางในการเสริมสร้างความตระหนัก ด้านสิ่งแวดล้อมจากการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ และ 4) การวิจัยและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อลดผลกระทบจากพื้นที่เสี่ยง
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง