ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล (ChanosChanos) ในร่องสวนมะพร้าว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย
เจ้าของผลงานร่วม ปริศนา เพียรจริง , ปารินดา สุขสบาย
คำสำคัญ ปลานวลจันทร์ทะเล;ร่องสวนมะพร้าว;จังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำคู่มือการเพาะเลี้ยงปลานวลจันทร์ในร่องสวนมะพร้าว จัดทำนิทรรศการการเพาะเลี้ยงปลานวลจันทร์ในร่องสวนมะพร้าว และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงปลานวลจันทร์ในร่องสวนมะพร้าว โดยเริ่มจากการสำรวจพื้นที่และประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อวางแผนการดำเนินงาน การคัดเลือกร่องสวนมะพร้าวสาธิต โดยคัดเลือกที่ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จากนั้นจึงเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลที่ร่องสวนสาธิต แล้วระดมสมองเพื่อจัดทำคู่มือการเพาะเลี้ยงปลานวลจันทร์ในร่องสวนมะพร้าว จัดทำนิทรรศการการเพาะเลี้ยงปลานวลจันทร์ในร่องสวนมะพร้าว และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลในร่องสวนมะพร้าว โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพสวนมะพร้าว นายกและคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมปลวก ผู้นำชุมชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ชาวบ้านที่สนใจการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลในร่องสวนมะพร้าว เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 240 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 56.25) อยู่ในช่วงอายุ 41 - 50 ปี (ร้อยละ 37.08) อาชีพหลักคือ เกษตรกร (ร้อยละ 56.25) จากการสอบถามความพึงพอใจ 8 ประเด็น ได้แก่ ระยะเวลาในการอบรม รูปแบบในการอบรม คู่มือประกอบการอบรม ป้ายนิเทศ ร่องสวนสาธิต องค์ความรู้ที่ได้รับ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ วิทยากร สถานที่ในการอบรม และอาหารว่าง พบว่า ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการมากที่สุดเป็นลำดับแรก คือ รูปแบบในการอบรม (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49) รองลงมาคือ ร่องสวนสาธิต (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37) และพบว่าความพึงพอใจเกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง