ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การทำนายกระแสเงินสดในอนาคตโดยใช้กำไรสุทธิกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานและรายการคงค้าง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิไลพร ไพศาล
เจ้าของผลงานร่วม ภัทราภรณ์ บุตะเขียว , สุรชัย จันทร์จรัส , นงค์นิตย์ จันทร์จรัส
คำสำคัญ กระแสเงินสด;กำไรสุทธิ;กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน;รายการคงค้าง
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาความสามารถของกำไรสุทธิ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน และรายการคงคลัง(ผ่านตัวแบบวิธีการวัดค่ากระแสเงินสดแบบดั้งเดิม คือ กำไรสุทธิบวกค่าเสื่อมราคาและประมาณการค่าใช้จ่ายและกระแสเงินสดหมุนเวียนจากการดำเนินงาน) ผลการศึกษาพบว่า กำไรสุทธิ กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานและรายการคงค้างต่างมีความสามารถในการทำนายกระแสเงินสดในอนาคต ที่ระดับ 0.01 ผลการศึกษายังสอดคล้องกับ Financial Accounting Standards Board (FASB) กำไรสุทธิมีความสามารถในการทำนายกระแสเงินสดในอนาคตได้ดีกว่ากระแสเงินสด การเปรียบเทียบความสามารถในการทำนายกระแสเงินสดในอนาคต พบว่ากำไรสุทธิบวกค่าเสื่อมราคาและประมาณการค่าใช้จ่ายมีความสามารถในการทำนายกระแสเงินสดในอนาคตได้ดีที่สุด รองลงมา คือ กำไรสุทธิ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน และกระแสเงินสดหมุนเวียนจากการดำเนินงาน ตามลำดับ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://utcc2.utcc.ac.th/utccjournal/393/20_42.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การทำนายกระแสเงินสดในอนาคตโดยใช้กำไรสุทธิกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานและรายการคงค้าง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง