ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสื่อสารความเป็นตราสินค้าระดับโลกของตราสินค้าระดับโลกและตราสินค้าท้องถิ่นในประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เสาวภา พิณเขียว
เจ้าของผลงานร่วม นภวรรณ ตันติเวชกุล
คำสำคัญ การสื่อสารตราสินค้าระดับโลก;การรับรู้ความเป็นตราสินค้าระดับโลก;การรับรู้คุณภาพตราสินค้า;ความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
หน่วยงาน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การวิเคราะห์การสื่อสารความเป็นตราสินค้าระดับโลกของตราสินค้าระดับโลก และตราสินค้าท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า ตราสินค้าระดับโลกและตราสินค้าท้องถิ่นในประเทศไทยโดยประเภทมือถือได้แก่ตราสินค้า ไอโฟน (ตราสินค้าระดับโลก) ไอโมบาย (ตราสินค้าท้องถิ่น) ส่วนประเภทน้ำอัดลม ได้แก่ ตราสินค้า โคคา-โคลา(ตราสินค้าระดับโลก) และตราสินค้าเอส ทั้ง 4 ใช้วิธีการสื่อสารความเป็นตราสินค้าระดับโลกผ่าน 3 ปัจจัยได้แก่ 1. ปัจจัยด้านถ้อยคำ ด้วยการใช้ชื่อตราสินค้า และการใช้สโลแกนในการโฆษณา 2. ปัจจัยด้านสุนทรียะ ด้วยการใช้ผู้นำเสนอตราสินค้า และการใช้สัญลักษณ์ตราสินค้า และ 3. ปัจจัยด้านแก่นเรื่อง นอกจากนี้การรับรู้ความเป็นตราสินค้าระดับโลกมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรู้คุณภาพตราสินค้า และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภครวมทั้งการรับรู้คุณภาพตราสินค้ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจซื้อเช่นเดียวกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/69563/151085
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การสื่อสารความเป็นตราสินค้าระดับโลกของตราสินค้าระดับโลกและตราสินค้าท้องถิ่นในประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง