ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ศึกษาแนวทางการปรับกลยุทธ์การบริหารของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กิตติมา จึงสุวดี
คำสำคัญ กลยุทธ์การบริหาร;ความสามารถในการแข่งขัน;ธุรกิจของธุรกิจชนาดกลางขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2;กลยุทธ์การบริหารที่ส่งผลต่อผลประกอบการของธุรกิจ
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาแนวทางการปรับกลยุทธ์การบริหารของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และศึกษากลยุทธ์การบริหารของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อผลประกอบการของธุรกิจในทัศนของผู้ประกอบการในรอบ 1 ปีและเฉลี่ยในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ผลการวิจัยพบว่า 1.) หลักการบริหารที่ผู้ประกอบการปฎิบัติ 2.) กลยุทธ์การบริหารที่ส่งผลต่อผลประกอบการ 3.) กลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิต 4.) กลยุทธ์การเข้าร่วม/รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ และกลยุทธ์การบริหารที่ส่งผลต่อผลประกอบการย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี ได้แก่ (1) กลยุทธ์การเข้าร่วม/รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ (2) กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงาน (3) กลยุทธ์การเพิ่มทักษะการเพิ่มความรู้และทักษะทางบัญชี (4) กลยุทธ์การเข้าถึงลูกค้า
ข้อมูลเพิ่มเติม https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/82010/92457
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ศึกษาแนวทางการปรับกลยุทธ์การบริหารของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง